Jäsenkirje 3/2022

Tampereen Ammattiklubi ry:n säännöt

1. §

Tampereen Ammattiklubi ry:n, jonka kotipaikka on Tampereen kaupunki, tarkoituksena on olla yhdyssiteenä käsityö ja pienteollisuudessa sekä palveluelinkeinoissa työskentelevien ammattihenkilöiden kesken, edistää heidän keskeistä yhteisymmärrystään sekä henkistä että taloudellista sivistystään ja vapaa-ajan viettoa. Tarkoituksensa saavuttamiseksi klubi järjestää kursseja, näyttelyjä ja kilpailuja sekä valistustilaisuuksia eri ammattialoilla. Klubi voi myös toimintansa tukemiseksi harjoittaa ravintolaliikettä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

2. §

Klubin jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen käsityö- ja pienteollisuudessa sekä palveluammatissa toimiva henkilö tai henkilö, joka muuten harrastaa klubin pyrkimyksiä. Uudet jäsenet esittää hyväksyttäväksi klubin hallitus. Jos kaksi läsnä olevaa hallituksen jäsentä vastustaa tehtyä esitystä, katsotaan se sillä kertaa rauenneeksi. Jäsenanomuksen tulee olla vähintään yhden kuukauden klubin ilmoitustaululla ja suosittelijana on oltava yksi hallituksen jäsen. Jos jollakin klubin jäsenistöstä on huomauttamista jäsenanomusta kohtaan on siitä ilmoitettava suosittelijoille sekä klubin hallitukselle. Klubi voi kutsua kunniajäsenekseen henkilöitä, jotka ovat erikoisesti ansioituneet klubin toiminnassa ja sen tarkoitusten toteuttamisessa.

3. §

Klubin jäseneksi pyrkivän samoin kuin jäsenen, joka esittää uusia jäseniä, tulee ilmoittaa siitä klubin hallitukselle, joka käsiteltyään asian esittää sen omine lausuntoineen klubin kokoukselle ja silloin vaaditaan hyväksymiselle vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevien äänistä.

4. §

Jokainen klubin jäsen suorittaa liittymis- ja vuosimaksun, joiden suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ja ne, jotka ovat olleet kaksikymmentäviisi (25) vuotta klubin jäseninä, eivät maksa vuosimaksua. Jäsen voi suorittaa vuosimaksunsa yhdellä kertaa, jolloin ainaisjäsenmaksu on kymmenkertainen (10) normaaliin vuosijäsenmaksuun nähden.

5. §

Klubin toimintaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista kolme (3) on kunakin vuonna erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen, mutta hallituksen jäsenistä ei saa olla kahta (2) enempää samasta ammattikunnasta. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi 2 kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu voidaan antaa joko kirjallisesti, sähköpostissa, suullisesti tai puhelimella. Klubin nimen kirjoitta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. §

Klubikokouksia pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti. Ylimääräiseen kokoukseen voi klubi kokoontua milloin vähintään yksi viidesosa (1/5) klubin koko jäsenmäärästä sitä hallitukselta kirjallisesti anoo erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Klubin ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan klubin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja jäsentiedotteessa vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Vuosikokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella ja kotisivuilla.

7. §

Klubin kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun suorittaneella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan antama ääni. Vaadittaessa on äänestyksissä käytettävä suljettuja lippuja.

8. §

Klubin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä muut klubin hoitoa koskevat asiakirjat on toimitettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle. Tilintarkastajan on maaliskuun viidenteentoista (15) päivään mennessä annettava hallitukselle lausuntonsa.

9. §

Vuosikokouksessa, joka on pidettävä huhtikuun viimeiseen päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
 2. Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
 4. Käsitellään hallituksen laatima kertomus kuluneen vuoden toiminnasta.
 5. Esitetään edellisen vuoden tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 8. Hyväksytään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
 9. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 11.  Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
 12. Valitaan toimintaa varten tarpeelliset toimikunnat.
 13. Käsitellään muita kokoukselle esitettyjä asioita, jotka kuitenkin on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kahdeksan (8) päivää ennen vuosikokousta.

10. §

Hallituksen tehtävä on:

 • johtaa klubin toimintaa näiden sääntöjen ja klubin kokousten päätösten mukaisesti
 • valita klubille varapuheenjohtaja vuosittain hallituksen keskuudesta
 • valita klubille sihteeri, rahastonhoitaja ja klubimestari sekä muut tarpeelliset virkailijat
 • esittää klubin kokoukselle uudet jäsenet sekä kunniajäsenet
 • huolehtia varojen hoidosta sekä toiminta- ja tilikertomuksen samoin kuin tilinpäätöksen laatimisesta ja myös tilien jättämisestä tilintarkastajalle määräpäivään mennessä.
 • valmistella muut klubin kokoukselle menevät asiat
 • huolehtia siitä, että klubin huoneistossa jäsenet käyttäytyvät lakien ja hyvien tapojen mukaisesti ja laatia tarpeelliset ohje- ja järjestyssäännöt jäsenten noudatettaviksi.

Hallituksella on oikeus huomauttaa, varoittaa tai erottaa jäsen, joka rikkoo klubin järjestyssääntöjä tai lakia ja hyviä tapoja vastaan. Erottamispäätös tulee olla yksimielinen ja on ennen erottamista asianomaiselle jäsenelle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Ellei yksimielisyyttä saavuteta mutta enemmistö sitä kannattaa, on asia alistettava klubin kokouksen ratkaistavaksi. Jäsen katsotaan eronneeksi klubin jäsenyydestä kun hän on jättänyt kahden edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksamatta.

11.§

Kysymys klubin sääntöjen muuttamisesta tai klubin toiminnan lopettamisesta on ratkaistava vähintään seitsemän kahdeksasosaa (7/8) äänten enemmistöllä läsnä olevasta äänimäärästä, ja on asia käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä on vähintään kolmekymmentä (30) ja enintään kuusikymmentä (60) päivää, ja josta kokouksista ilmoitettaessa on asia erikoisesti mainittava. Jos klubin toiminta päätetään lakkauttaa, on sen varat luovutettava oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii ammattikoulutuksen ja eri alojen ammattialojen historian vaalimisen hyväksi paikkakunnalla.

12.§

Niissä kohdissa, mitkä eivät sisälly näihin sääntöihin, noudatetaan mitä laki yhdistyksistä määrää.

 

Tampere 2010