Jäsenkirje 2/2023

Tampereen Ammattiklubi ry:n säännöt

1.§
Tampereen Ammattiklubi ry:n, jonka kotipaikka on Tampereen kaupunki, tarkoituksena on olla yhdyssiteenä käsityö ja pienteollisuudessa sekä palveluelinkeinoissa työskentelevien ammattihenkilöiden kesken, edistää heidän keskeistä yhteisymmärrystään sekä henkistä että  taloudellista sivistystään ja vapaa-ajan viettoa. Tarkoituksensa saavuttamiseksi klubi järjestää kursseja, näyttelyjä ja kilpailuja sekä valistustilaisuuksia eri ammattialoilla. Klubi voi myös toimintansa tukemiseksi harjoittaa ravintolaliikettä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

2.§
Klubin jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen käsityö- ja pienteollisuudessa sekä palveluammatissa toimiva henkilö tai henkilö, joka muuten harrastaa klubin pyrkimyksiä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Klubi voi kutsua kunniajäsenekseen  henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet klubin toiminnassa ja sen tarkoitusten toteuttamisessa.

3.§
Jokainen klubin jäsen suorittaa liittymis- ja vuosimaksun, joiden suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ja ne, jotka ovat olleet kaksikymmentäviisi (25) vuotta klubin jäseninä, eivät maksa vuosimaksua. Jäsen voi suorittaa vuosimaksunsa yhdellä kertaa, jolloin ainaisjäsenmaksu on kymmenkertainen (10) normaaliin vuosijäsenmaksuun nähden.

4.§
Klubin toimintaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista kolme (3) on kunakin vuonna erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen, mutta hallituksen jäsenistä ei saa olla kahta (2) enempää samasta ammattikunnasta. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu voidaan antaa joko kirjallisesti, sähköpostissa, suullisesti tai puhelimella. Klubin nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

5.§
Vuosikokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä klubin hallituksen määräämänä ajankohtana. Muista klubin kokouksista
päättää hallitus. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös, milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Klubin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Vuosikokouksesta on ilmoitettava samassa ajassa myös yhdistyksen kotisivuilla ja ylimääräisestä kokouksesta yhdistyksen
kotisivuilla ja klubin ilmoitustaululla.

6.§
Klubin kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun suorittaneella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan
vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan antama ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Vaadittaessa
on äänestyksissä käytettävä suljettuja lippuja.

7.§
Klubin tilikausi on kalenterivuosi.

8.§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
2. Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
4. Käsitellään hallituksen laatima kertomus kuluneen vuoden toiminnasta.
5. Esitetään edellisen vuoden tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Hyväksytään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
9. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
12. Valitaan toimintaa varten tarpeelliset toimikunnat.
13. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä         kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9.§
Hallituksen tehtävä on:
-johtaa klubin toimintaa näiden sääntöjen ja klubin kokousten päätösten mukaisesti
-valita klubille varapuheenjohtaja vuosittain hallituksen keskuudesta
-valita klubille sihteeri, rahastonhoitaja ja klubimestari sekä muut tarpeelliset virkailijat
-esittää klubin kokoukselle kunniajäsenet
-huolehtia varojen hoidosta sekä toiminta- ja tilikertomuksen samoin kuin tilinpäätöksen laatimisesta ja myös tilien jättämisestä
tilintarkastajalle.
-valmistella muut klubin kokoukselle menevät asiat
-huolehtia siitä, että klubin huoneistossa jäsenet käyttäytyvät lakien ja hyvien tapojen mukaisesti ja laatia tarpeelliset ohje- ja
järjestyssäännöt jäsenten noudatettaviksi.
Hallituksella on oikeus huomauttaa, varoittaa tai erottaa jäsen, joka rikkoo klubin järjestyssääntöjä tai lakia ja hyviä tapoja vastaan. Erottamispäätös tulee olla yksimielinen ja on ennen erottamista asianomaiselle jäsenelle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.    Ellei yksimielisyyttä saavuteta mutta enemmistö sitä kannattaa, on asia alistettava klubin kokouksen ratkaistavaksi.
Jäsen katsotaan eronneeksi klubin jäsenyydestä kun hän on jättänyt kahden edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksamatta.

10.§
Kysymys klubin sääntöjen muuttamisesta tai klubin toiminnan lopettamisesta on ratkaistava vähintään seitsemän kahdeksasosaa
(7/8) äänten enemmistöllä läsnä olevasta äänimäärästä, ja on asia käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä on
vähintään kolmekymmentä (30) ja enintään kuusikymmentä (60) päivää, ja josta kokouksista ilmoitettaessa on asia erityisesti mainittava.
Jos klubin toiminta päätetään lakkauttaa, on sen varat luovutettava oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii ammattikoulutuksen ja eri
alojen ammattialojen historian vaalimisen hyväksi paikkakunnalla.

11.§
Niissä kohdissa, mitkä eivät sisälly näihin sääntöihin, noudatetaan mitä laki yhdistyksistä määrää.

 

Tampereella 6.10.2022                                       Tampereen Ammattiklubi ry:n hallitus